W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2009 - 2016 Werkzaamheden herstel Groninger kwelders gestart

Nieuwsarchief Waddenzee 2009 - 2016

Werkzaamheden herstel Groninger kwelders gestart


Nieuwe schapedijk op de kwelder bij de Lauwerpolder ten noorden van Uithuizen

vrijdag 22 juli 2011

Bij de Westpolder, tegen de Lauwersmeerdijk aan en bij de Lauwerpolder ten noorden van Uithuizen is een begin gemaakt met het herstel van de Groninger kwelders. De kwelders langs de Groninger noordkust en in de Dollard worden voor koeien, schapen en paarden veiliger gemaakt.
Het ligt in de bedoeling 4 - 5 x zoveel vee op de kwelders te laten grazen. Door de begrazing neemt de verruiging van de kwelders met zeekweek af en daarmee naar verwachting de rijkdom aan planten en dieren toe.
Het Kwelderherstelprogramma is een samenwerking van de Vereniging van Oevereigenaren en - Gebruikers (VOG), Stichting Het Groninger Landschap en Natuurmonumenten. Financiële ondersteuning is geleverd door het Waddenfonds en de provincie Groningen. De kosten bedragen ca. 8 miljoen euro. Overigens is nog lang niet met alle betrokken oevereigenaren overeenstemming bereikt.

Rijke kwelders
Buitendijkse gebieden zijn van internationale betekenis. Boeren lieten hier van oudsher hun vee grazen met een divers gebied als gevolg. De begrazing is minder geworden en hierdoor zijn de kwelders verruigd. Veel kenmerkende soorten van de kwelder zijn hiermee afgenomen, zeldzaam geworden of verdwenen. Door de beweiding met schapen en koeien neemt de verruiging af en neemt de biodiversiteit toe. Door het herstel keert de kwelder naar verwachting terug naar de situatie van voor 1985.

Werkzaamheden
Om de dieren veilig te laten grazen worden vluchtroutes en dammen opgehoogd zodat ze bij hoog water veilig naar de dijk kunnen komen. Vangkralen en drinkwatervoorzieningen worden aangelegd. Randen van sloten en greppels worden minder steil gemaakt om verdrinking te voorkomen. Ook worden een aantal wandelroutes over de kwelders aangelegd.

Afslag?
De eerste dammen, gemaakt van zandige klei zijn klaar. Er is gras ingezaaid. Afwachten is of er afslag / erosie is bij de eerstvolgende zomer- en herfststormen.
De werkzaamheden zijn naar verwachting in 2013 klaar. Vanwege het stormseizoen kan er alleen tussen april en september worden gewerkt.


Zeekweek op de kwelder van Schiermonnikoog