W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 6. Overheid

Broodkruimelpad

Home Wadloopverordening 2023

Wadloopverordening 2023

Wadloopverordening 2023 en vergunningvoorschriftenKust ten noorden van Brisbane, Australië
Foto Jan Rijkmans

Op 1 juli 2023 is de Wadloopverordening 2023 van kracht geworden. De verordening is gelijkluidend voor de drie waddenprovincies: Groningen, Fryslân en Noord-Holland.

1. Wadloopverordening Provincie Groningen 2023
Wadloopverordening Groningen 2023
Voordracht Wadloopverordening Groningen 2023

2. Wadloopverordening Provincie Fryslân 2023
Wadloopverordening Fryslân 2023

3. Wadloopverordening Provincie Noord-Holland 2023
Wadloopverordening Noord-Holland 2023

4. Bijlages
Toelichting Wadloopverordening Fryslân, Groningen en Noord-Holland 2023
Wijzigingen Wadloopverordening Fryslân, Groningen en Noord-Holland
Wadloopverordening 2023 t.o.v. Wadloopverordening 2019
Reactienota op de Wadloopverordening Fryslân, Groningen en Noord-Holland 2023
18 belanghebbenden dienden een zienswijze in. Incl. reactie Gedeputeerde Staten

5. Vergunningvoorschriften
Voorschriften vergunning wadlooptochten
georganiseerd door wadlooporganisaties 2023

Voorheen A-vergunning
Voorschriften vergunning voor wadlooptochten
met maximaal 12 deelnemers 2023

Voorheen B-vergunning
Voorschriften vergunning voor solo-wadlopers 2023
Voorheen C-vergunning
Voorschriften vergunning lopen vanaf een schip in de Waddenzee
op droogvallende platen 2023
Voorschriften vergunning natuureducatieve tochten 2023
Voorheen Ontheffinghouders
Overzichtskaart gebieden natuureducatieve tochten 2023
Voorheen 'Ontheffingsgebieden'
26 aangewezen gebieden voor het mogen houden van natuureducatieve tochten
Voorheen 'Ontheffingsgebieden'. Incl.geografische coördinaten.
Tabel met uiterste vertrektijden Wadloopoversteken 2023

6. Overige documenten
Alarmnummers in geval van calamiteiten
Update 8 november 2022 met gewijzigde telefoonnummers Kustwachtcentrum Den Helder en Radio Medische Dienst
Gedragscode
Uit het Convenant Wadlopen 2008-2013
Eindtermen (opleiding tot) wadloopgids
Basiskennis EHBO voor wadloopgidsen
Online cursus en Eindopdracht voor begeleiders van Natuureducatieve tochten, begeleiders Droogvallende platen en solo-wadlopers
Zie onder op de webpagina - Online sinds juli 2023
Online opfriscurus: Veilig Wadlopen voor routiniers
Online sinds juli 2023
Tarieventabel 2024 Leges aanvragen wadloopvergunning
Zie Rubriek A paragraaf 3 Wadlopen. Update 10 februari 2024
Mandaatbesluit Wadloopverordening Groningen 2023
De provincie Groningen geeft de provincie Friesland mandaat de Wadloopverordening Groningen 2023 uit te voeren.
Mandaatbesluit Wadloopverordening Noord-Holland 2023
De provincie Noord-Holland geeft de provincie Friesland mandaat de Wadloopverordening Noord-Holland 2023 uit te voeren.
Reglement Veiligheid Adviescommissie Wadlopen (VACW)
Ook op Besluit van GS Fryslân 'houdende regels omtrent reglement veiligheid adviescommissie wadlopen'
Nieuwsbrief juni 2021
Over signalering overtredingen, verstoring zeehonden, drones tijdens wadlopen e.a.
Nieuwsbrief juli 2023
Over de online cursus voor nieuwe solo-wadlopers en nieuwe begeleiders en over de Wadloopverordening 2023
Nieuwsbrief februari 2024 - Verslag van een bijeenkomst op 5 februari 2024 te Leeuwarden met de provincie Fryslân en vele wadlopers.
Zet 'zoomen' op 300% voor leesbaarheid.

Meer info:

E-learning cursus voor begeleiders en solo-wadlopers en opfriscursus voor routiniers online
10 februari 2024

Korte kroniek van de Wadloopverordening 1981 - 2023