[email protected] 2.1

U bent in menu 5. Overheid

Broodkruimelpad

Home 5. Overheid Wadloop Adviescommissie

Wadloopadviescommissie

WAC

De Wadloopadviescommissie (WAC) is in 1981 ingesteld bij het van kracht worden van de 1e Provinciale Wadloopverordening. Op basis van art. 8 van deze verordening is er een commissie van deskundigen in het leven geroepen die Gedeputeerde Staten van Groningen, Fryslân en Noord Holland adviseert over alle belangrijke zaken die met het wadlopen te maken hebben, bv. vergunningverlening, vergunningvoorschriften, sanctiebeleid e.d. Iedereen die een wadloop B-vergunning (individuele wadloopvergunning) aanvraagt, wordt door de examencommissie van de adviescommissie mondeling getoetst op kennis en ervaring. Ook heeft de commissie een taak in het beoordelen van de interne opleidingen tot wadloopgids bij de acht wadlooporganisaties.

Veiligheidscommissie
Van 1981 tot 1996 was de Wadloopadviescommissie een 'veiligheidscommissie'. Er werd in brede zin geadviseerd over alleen de zaken die met de veiligheid van het wadlopen te maken hadden. Uitsluitend wadlopers waren lid van de commissie (plus een voorzitter met juridische deskundigheid).

De 3e Wadloopverordening die eind 1996 van kracht werd gaf de provinciale overheid ook mogelijkheden maatregelen te treffen met betrekking tot het wadlopen als dat van belang werd geacht voor de natuur en het landschap van de Waddenzee, bv. om verstoring van vogels en zeehonden zo veel mogelijk tegen te gaan. Verder werd het wadlopen vanaf drooggevallen schepen onder de verordening gebracht, evenals de natuureducatieve excursies die vanaf de Waddeneilanden en vanaf de vaste wal worden georganiseerd.
In verband hiermee werd de samenstelling van de adviescommissie veranderd. Behalve wadlopers zatem er nu ook deskundigen in de commissie met kennis van natuur en landschap van de Waddenzee, van het wadlopen vanaf drooggevallen schepen en van de natuureducatieve excursies.

Opnieuw veiligheidscommissie
In 2010 zijn de bepalingen met betrekking tot natuurbescherming uit de 3e Wadloopverordening gehaald en bij de Wet Natuurbescherming (Wnb) ondergebracht. Daarmee is de Wadloopadviescommissie opnieuw alleen een 'veiligheidscommissie' geworden.

Ieder lid zit op persoonlijke titel in de commissie en niet namens bv. een wadlooporganisatie of andere belangenorganisatie. Men wordt gevraagd en benoemd door Gedeputeerde Staten van Fryslân. De zittingstermijn is 4 jaar en kan een onbepaald aantal keren worden verlengd. De commissie komt twee tot drie keer per jaar in besloten zitting te Leeuwarden bijeen.

Sinds medio 2011 (!) wordt er gewerkt aan een nieuwe (provinciale of gemeentelijke ?) Wadloopverordening. Wanneer deze gereed is zal er vermoedelijk een nieuwe Wadloopadviescommissie worden benoemd.

Leden WAC
Oktober 2017 bestaat de commissie uit vijf leden en een ambtelijk secretaris. De leden zijn:

 • Vacature: voorzitter en juridisch deskundige
 • Ypke Bouma, deskundigheid wadlopen
 • Cees Oele, deskundigheid wadlopen
 • Lammert Kwant, deskundigheid wadlopen
 • Wiepke Toxopeus, deskundig op het gebied van educatieve wadexcursies
 • Hennie de Boer: deskundig op het gebied van wadlopen vanaf drooggevallen schepen.

  Secretaris is mw. Evelien Duizendstraal, medewerker afd. Landelijk Gebied Beleid, provincie Fryslân. Ze is geen lid van de commissie.

  Leden Examencommissie
  De examencommissie die aanvragen toest voor individuele wadloopvergunningen (B-vergunning) bestaat uit de heren Ypke Bouma, Cees Oele en Lammert Kwant.

  Zie voor nadere informatie over de wadloopadviescommissie ook de toelichting bij de Wadloopverordening 1996.