[email protected] 2.1

U bent in menu 6. Overheid

Broodkruimelpad

Home 6. Overheid Wadloop Adviescommissie

Veiligheid Adviescommissie Wadlopen (VACW)

voorheen Wadloopadviescommissie (WAC)


Reeprielen ten zuiden van Rottumeroog medio januari 2020 kort voor zonsopgang.
Op de achtergrond de Eemshaven, kolencentrale RWE.

Foto Peter Laagland

De Wadloopadviescommissie (WAC) is in 1981 ingesteld bij het van kracht worden van de 1e Provinciale Wadloopverordening. Op basis van art. 8 van deze verordening is er een commissie van deskundigen in het leven geroepen die Gedeputeerde Staten van Groningen, Fryslân en Noord Holland adviseert over alle belangrijke zaken die met het wadlopen te maken hebben, bv. vergunningverlening, vergunningvoorschriften, sanctiebeleid e.d. Iedereen die een wadloop B-vergunning (individuele wadloopvergunning) aanvraagt, wordt door de examencommissie van de adviescommissie mondeling getoetst op kennis en ervaring. Ook heeft de commissie een taak in het beoordelen van de interne opleidingen tot wadloopgids bij de acht wadlooporganisaties.

Veiligheidscommissie
Van 1981 tot 1996 was de Wadloopadviescommissie een 'veiligheidscommissie'. Er werd in brede zin geadviseerd over alleen de zaken die met de veiligheid van het wadlopen te maken hadden. Uitsluitend wadlopers waren lid van de commissie (plus een voorzitter met juridische deskundigheid).

De 3e Wadloopverordening die eind 1996 van kracht werd gaf de provinciale overheid ook mogelijkheden maatregelen te treffen met betrekking tot het wadlopen als dat van belang werd geacht voor de natuur en het landschap van de Waddenzee, bv. om verstoring van vogels en zeehonden zo veel mogelijk tegen te gaan. Verder werd het wadlopen vanaf drooggevallen schepen onder de verordening gebracht, evenals de natuureducatieve excursies die vanaf de Waddeneilanden en vanaf de vaste wal worden georganiseerd.
In verband hiermee werd de samenstelling van de adviescommissie veranderd. Behalve wadlopers zaten er nu ook deskundigen in de commissie met kennis van natuur en landschap van de Waddenzee, van het wadlopen vanaf drooggevallen schepen en van de natuureducatieve excursies.

Opnieuw veiligheidscommissie
In 2010 zijn de bepalingen met betrekking tot natuurbescherming uit de 3e Wadloopverordening gehaald en bij de Wet Natuurbescherming (Wnb) ondergebracht. Daarmee is de Wadloopadviescommissie opnieuw alleen een 'veiligheidscommissie' geworden.

Ieder lid zit op persoonlijke titel in de commissie en niet namens bv. een wadlooporganisatie of andere belangenorganisatie. Men wordt gevraagd en benoemd door Gedeputeerde Staten van Fryslân. De zittingstermijn is 4 jaar en kan een onbepaald aantal keren worden verlengd. De commissie komt twee tot drie keer per jaar in besloten zitting te Leeuwarden bijeen.

Veiligheid Adviescommissie Wadlopen (VACW)
Op 1 januari 2020 is de Wadloopverordening 2019 van kracht geworden. De Wadloopadviescommissie (WAC) bestaat niet meer, in het leven geroepen is de Veiligheids Adviescommissie Wadlopen (VACW). De nieuwe commissie gaat vnl. op beleidsniveau adviseren, bv. over regelgeving, zowel Wadloopverordening als vergunningvoorschriften. Bij calamiteiten/incidenten zal de commissie om advies worden gevraagd, bv. om eventuele sancties in te stellen.

Individuele aanvragen voor een wadloopvergunning zullen niet meer worden behandeld in de commissie, maar door de administratie worden verwerkt. Evenmin verzorgt de commissie examens voor individuele personen die met maximaal 12 personen op het wad willen kunnen lopen.

Vanaf 2021 zullen examens voor wadloopvergunningen (naar de bedoeling is) worden gedaan door een Examencommissie samengesteld uit de 8 wadlooporganisaties. Als een kandidaat is geslaagd gaat er een seintje naar de provinciale overheid dat de kandidaat een vergunning kan aanvragen.
In 2020 blijven de examens nog bij de provincie Friesland. De examencommissie bestaat uit de heren Ypke Bouma en Lammert Kwant.

Begin februari 2020 is nog niet bekend wie de leden worden van de VACW. Diverse personen, zowel binnen als buiten de wadloopwereld, zijn uitgenodigd te solliciteren.

Een reglement voor de VACW is inmiddels vastgesteld.