W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 6. Overheid

Broodkruimelpad

Home 6. Overheid Wadlopen Rottumeroog

Wadlooptochten Rottumeroog

Vergunning Wet Natuurbescherming 2017-2022

Op 14 april 2017 is door Gedeputeerde Staten van Groningen aan vijf wadlooporganisaties en zeven individuele wadloopgidsen vergunning verleend in de periode 2017-2022 ieder jaar een of meer wadlooptochten naar Rottumeroog te maken met deelnemers/toeristen. Vijf individuele wadloopgidsen krijgen vergunning jaarlijks een of meer tochten zelf naar Rottumeroog te lopen zonder deelnemers/toeristen. Totaal gaat het om max. 43 wadlooptochten per jaar. In het voorjaar mogen daarnaast door iedere vergunning max. 3 verkenningstochten worden gelopen zonder deelnemers.

Rottumeroog e.o. ligt in het Natura 2000-gebied Waddenzee, het gebied is aangewezen als permanent niet toegankelijk gebied. De Wadloopvergunning is daarom niet zonder meer geldig, er is ook een vergunning nodig op basis van de Wet Natuurbescherming (Wnb). Of het wadlopen 'de kwaliteit van de habitats van het Natura 2000 gebied Rottum zou kunnen verslechteren of significant verstorende effecten heeft', is vastgesteld door middel van een 'natuurtoets'.

Daarbij is gebleken dat de verstoring van rustende, fouragerende en broedende vogels en de verstoring van zeehonden nihil tot gering is of met enkele 'mitigerende maatregelen' (bv. niet betreden van Rottumeroog, afstand houden tot de Zuiderduinen en tot de zeehondenligplaatsen langs het Schild) zo veel mogelijk kan worden voorkomen.

Aanvragen van vergunningen van wadlooptochten naar Rottumerplaat worden niet gehonoreerd.

In de praktijk verandert er daardoor niets, de vergunninghouders zijn dezelfde als in de periode 2011-2016, ook het aantal vergunde wadlooptochten is voor iedere vergunninghouder gelijk gebleven.


Beleidsuitgangspunten in de Beheerregeling Rottum

Het gebied Rottum is een zeer kwetsbaar natuurgebied en gevoelig voor verstoring van de aanwezige natuurwaarden en is daarom permanent afgesloten voor betreding. Het algemene uitgangspunt is dan ook dat er gestreefd wordt naar stabilisatie van het aantal wadlooptochten en vaarbewegingen naar Rottumeroog. Om beschadiging, verstoring en verontrusting aan de aanwezige flora en fauna tot een minimum te beperken, zijn er in het verleden diverse voorwaarden aan de vergunningen verbonden. De voorwaarden kunnen, indien de omstandigheden in de praktijk daartoe aanleiding geven, aangepast worden. Met name gaat het dan om de te lopen wadlooproute cq. opstapplaats wadlopers/afzetplek excursiedeelnemers.

Het totaal aantal jaarlijkse vaarbewegingen naar Rottum is maximaal 68, gebaseerd op 43 wadlooptochten en 25 excursies van Staatsbosbeheer. Voorafgaand aan het wadloopseizoen zijn er drie verkenningen mogelijk die gecombineerd worden met de drie vaarbewegingen van de schepen ms Boschwad en ms Noordster.

B- en C-vergunninghouders dienen hun wadlooptochten af te stemmen met wadlooptochten van A-organisaties dan wel met de excursies van Staatsbosbeheer zodat het aantal vaarbewegingen stabiel blijft op 68. Op basis van de gelopen tochten in de afgelopen vergunningsperiode (2011-2016) zal er geen herverdeling van de tochten voor vergunninghouders worden genomen. Voor de verdeling per vergunninghouder, zie onder.

Per laagwatertij mag er maximaal 1 schip van de vergunninghouder in het gesloten gebied Rottum (Art. 2.5 Wnb) aanwezig zijn voor het ophalen van wadlopers c.q. excursiedeelnemers van Staatsbosbeheer. Maximaal 3 maal per wadloopseizoen mogen er twee schepen van de vergunninghouder in het gesloten gebied Rottum aanwezig zijn per laagwatertij. Deze mogelijkheid mag alleen plaatsvinden indien op basis van de getijde tabel er onvoldoende "geschikte" wadloopdagen voor alle A-wadlooporganisaties te plannen valt. Geplande vaar- en wadlooptochten die geen doorgang kunnen vinden door ongunstige weersomstandigheden kunnen binnen hetzelfde wadloopseizoen (mei tot en met oktober) ingehaald worden. Deze nieuwe ingeplande wadlooptochten dienen wel gemeld te worden aan het bevoegde gezag (provincie Groningen).

De noodzakelijke verkenningstocht(en) die gehouden worden voorafgaand aan het wadloopseizoen maken geen deel uit van het totaal aantal wadlooptochten dat verleend is. Wel zijn deze tochten meldingsplichtig bij het bevoegde gezag (provincie Groningen).

Aanvragen van vergunningen van wadlooptochten naar Rottumerplaat worden niet gehonoreerd,


Vergunningverlening

Per 14 april 2017 worden aan de volgende organisaties cq. personen Wnb-vergunningen verleend mbt. het maken van wadlooptochten naar Rottumeroog, geldig van wadloopseizoen 2017 t/m wadloopseizoen 2022.

A-vergunninghouders

Naam Aantal tochten Aantal verkenningen
St. Uithuizer Wad 11 3
Vereniging de Vrije Wadlopers 5 3
Wadloopcentrum Fryslan 3 3
St. Wadloopcentrum Pieterburen 22 3
GWV Arenicola 2 3
Totaal 43  

B-vergunninghouders

Naam Aantal tochten Aantal verkenningen
T.H.J. Fokker 3 3
G. Glas 3 3
G. van der Wal 2 3
R. Dijkstra 1 3
C. Bangma 1 3
L.H. Kwant 4 3
R. Schmutzler 1 3
Totaal 15  

C-vergunninghouders

Naam Aantal tochten Aantal verkenningen
J.Pietens 5 3
H.Naber-Meints 1 3
A. Naber 1 3
T.H.J. Fokker 2 -
M. Haarsma 1 3
Totaal 10  

Lees ook:

Vergunning Wet Natuurbescherming Wadlooptochten naar Rottumeroog 2017-2022

Beheerregeling Rottum 2011-2016