W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 6. Overheid

Broodkruimelpad

Home Natura 2000 Waddenzee

Beheerplannen Waddengebied

Natura 2000

1. Wet Natuurbescherming (Wnb)

2. Natura 2000-beheerplannen Waddengebied

3. Leidraad Toegangsbeperking Waddenzee


1. Wet Natuurbescherming (Wnb)

geldig vanaf 01-09-2017, zie link.

Het meest bekende artikel uit deze wet is art. 2.5 over de afsluiting van natuurgebieden, voorheen art. 20 Natuurbeschermingswet 1998.

Artikel 2.5
1. Gedeputeerde staten verbieden of beperken de toegang tot een in hun provincie gelegen Natura 2000-gebied of een in hun provincie gelegen gedeelte van een Natura 2000-gebied, indien dat nodig is gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied.
2. Een verbod of beperking als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor de eigenaar van een in het gebied gelegen onroerende zaak en voor degene die een zakelijk of persoonlijk gebruiksrecht heeft met betrekking tot die zaak, voor zover door het verbod of de beperking de toegang tot de onroerende zaak ernstig zou worden belemmerd.
3. Het is verboden in strijd te handelen met een verbod of beperking als bedoeld in het eerste lid.


2. Natura 2000-beheerplannen Waddengebied

De Waddengebieden zijn op 26 februari 2009 door de minister van LNV definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor deze gebieden zijn beheerplannen opgesteld voor de periode 2016-2022.

Het betreft

In sommige beheerplannen staan teksten over wadlopen.


3. Leidraad Toegangsbeperking Waddenzee

In 2019 is de procedure voor het vaststellen van 'Art. 20-gebieden' in de Waddenzee herzien.
Leidraad Toegangsbeperking Waddenzee