W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 6. Overheid

Broodkruimelpad

Home Wadlopen Rottumeroog

Wadlooptochten Rottumeroog

Vergunning Wet Natuurbescherming / Omgevingswet 2023-2028

Rottumeroog e.o. ligt in het Natura 2000-gebied Waddenzee, het gebied is aangewezen als permanent niet toegankelijk gebied. Een Wadloopvergunning is daarom niet zonder meer geldig, er is ook een vergunning nodig op basis van de Wet Natuurbescherming (Wnb), vanaf 1 januari 2024 Omgevingswet. Of het wadlopen 'de kwaliteit van de habitats van het Natura 2000-gebied Rottum zou kunnen verslechteren of significant verstorende effecten heeft', is vastgesteld door middel van een 'natuurtoets'.

Daarbij is gebleken (Beheerplan Waddenzee 2016-2028) dat de verstoring van rustende, fouragerende en broedende vogels en de verstoring van zeehonden nihil tot gering is of met enkele 'mitigerende maatregelen' (bv. niet betreden van Rottumeroog, afstand houden tot de Zuiderduinen en tot de zeehondenligplaatsen langs het Schild) zo veel mogelijk kan worden voorkomen.

Aanvragen van vergunningen van wadlooptochten naar Rottumerplaat worden niet gehonoreerd.

Tenminste drie wadlooporganisaties hebben een vergunning een beperkt aantal keren per jaar naar Rottumeroog te lopen. Hetzelfde geldt voor enkele gidsen die met kleine groepen lopen, voorheen B-vergunninghouders geheten.

Rijkswaterstaat heeft alle taken van Staatsbosbeheer overgenomen
Op 1 januari 2024 heeft Rijkswaterstaat het gehele beheer, incl. bewaking en monitoring van Rottumeroog en Rottumerplaat overgenomen. Staatsbosbeheer heeft sindsdien geen taken meer op het eiland. Wel worden de excursies per boot in 2024 nog door Staatsbosbeheer verzorgd. Hoe dit vanaf 2025 geregeld gaat worden is onbekend.

Er is in 2016 een vervolg op de Beheerregeling Rottum 2011-2016 geschreven. De vaststelling er van is echter gestagneerd, voor zover redactie dezes bekend is er nooit een handtekening onder gezet. Staatsbosbeheer heeft van 2017-2023 gehandeld vanuit de oude overeenkomst. Of in juridische zin de oude regeling nog geldt of dat er sinds 2017 eigenlijk geen regeling is, is onbekend.


Beleidsuitgangspunten in de Beheerregeling Rottum 2011-2016

Het gebied Rottum is een zeer kwetsbaar natuurgebied en gevoelig voor verstoring van de aanwezige natuurwaarden en is daarom permanent afgesloten voor betreding. Het algemene uitgangspunt is dan ook dat er gestreefd wordt naar stabilisatie van het aantal wadlooptochten en vaarbewegingen naar Rottumeroog. Om beschadiging, verstoring en verontrusting aan de aanwezige flora en fauna tot een minimum te beperken, zijn er in het verleden diverse voorwaarden aan de vergunningen verbonden. De voorwaarden kunnen, indien de omstandigheden in de praktijk daartoe aanleiding geven, aangepast worden. Met name gaat het dan om de te lopen wadlooproute cq. opstapplaats wadlopers/afzetplek excursiedeelnemers.

Het totaal aantal jaarlijkse vaarbewegingen naar Rottum is maximaal 68, gebaseerd op 43 wadlooptochten en 25 excursies van Staatsbosbeheer. Voorafgaand aan het wadloopseizoen zijn er drie verkenningen mogelijk die gecombineerd worden met de drie vaarbewegingen van de schepen ms Boschwad en ms Noordster.

B- en C-vergunninghouders (nu Wadlopen kleine groepen, resp. Solo-wadlopers geheten) dienen hun wadlooptochten af te stemmen met wadlooptochten van A-organisaties (nu Wadlooptochten voor wadlooporganisaties geheten) dan wel met de excursies van Staatsbosbeheer zodat het aantal vaarbewegingen stabiel blijft op 68.

Per laagwatertij mag er maximaal 1 schip van de vergunninghouder in het gesloten gebied Rottum (Art. 2.5 Wnb, artikel in Omgevingswet onbekend) aanwezig zijn voor het ophalen van wadlopers c.q. excursiedeelnemers van Staatsbosbeheer. Maximaal 3 maal per wadloopseizoen mogen er twee schepen van de vergunninghouder in het gesloten gebied Rottum aanwezig zijn per laagwatertij. Deze mogelijkheid mag alleen plaatsvinden indien op basis van de getijdetabel er onvoldoende "geschikte" wadloopdagen voor alle wadlooporganisaties te plannen valt. Geplande vaar- en wadlooptochten die geen doorgang kunnen vinden door ongunstige weersomstandigheden kunnen binnen hetzelfde wadloopseizoen (mei tot en met oktober) ingehaald worden. Deze nieuwe ingeplande wadlooptochten dienen wel gemeld te worden aan het bevoegde gezag (provincie Groningen).

De noodzakelijke verkenningstocht(en) die gehouden worden voorafgaand aan het wadloopseizoen maken geen deel uit van het totaal aantal wadlooptochten dat verleend is. Wel zijn deze tochten meldingsplichtig bij het bevoegde gezag (provincie Groningen).

Aanvragen van vergunningen van wadlooptochten naar Rottumerplaat worden niet gehonoreerd,

Meer info:

Voorbeeld vergunning Wet Natuurbescherming / Omgevingswet Wadlooptochten naar Rottumeroog 2023-2028

Beheerregeling Rottum 2011-2016