W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2007 - 2012 PROVINCIE FRIESLAND WIL AF VAN WADLOOPVERORDENING

Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012

PROVINCIE FRIESLAND WIL AF VAN WADLOOPVERORDENING

maandag 16 november 2009

LEEUWARDEN - De provincie Friesland wil wel af van de Wadloopverordening en het Wadloopconvenant.
Binnen de provincie is een kerntakendiscussie gestart waarbij men zich afvraagt welke taken een echte provincietaak zijn en welke taken mogelijk door andere overheden kunnen worden uitgevoerd of helemaal kunnen worden afgeschaft.

Wadloopverordening bestaat sinds 1981
De provincie Friesland voert de Wadloopverordening uit die in Groningen, Friesland en Noord-Holland van kracht is. Er wordt o.a. gezorgd voor vergunninguitgifte, afnemen van examens, controle van wadlopers en registratie van alle wadlooptochten die worden gemaakt. De Wadloopverordening dateert van 1981.
De wadlooporganisaties hebben met de provincies een Wadloopconvenant (sinds 1996) getekend waarin afspraken zijn gemaakt over aantallen deelnemers op tochten, gedragscode op het wad, maximaal aantal deelnemers per jaar e.a. Ook van deze afspraken wil de provincie wel af.

Drie visies op kerntaken
Door de provincie zijn drie scenario's ontwikkeld met daarin een visie welke taken wel en welke taken niet een provinciale taak blijven. In alle scenario's wordt het wadlopen niet als kerntaak beschouwd.
Door een statencommissie is een 4e scenario voorgesteld, waarin het wadlopen mogelijk wel een provinciale taak kan blijven. Provinciale Staten van Friesland maakt uiteindelijk een keuze uit de scenario's.

Het ligt niet in de bedoeling zonder meer de Wadloopverordening in te trekken en daarbij de situatie van voor 1981 terug te krijgen toen iedereen naar hartelust wadlooptochten kon maken en begeleiden, zonder vergunning en zonder voorwaarden. Als Provinciale Staten van Friesland met de voorstellen instemmen, kan men op zoek gaan naar een andere overheid die de uitvoering wil overnemen. Welke overheid daarvoor belangstelling heeft is niet bekend. Ministerie van LNV? Provincie Groningen? Elf waddengemeentes?

Ongewenst volgens wadlooporganisaties
Door de wadlooporganisaties wordt de situatie als ongewenst beschouwd. Na een overleg op 6 nov. 2009 met gedeputeerde Schokker te Leeuwarden en een onderling overleg op 28 nov. 2009 te Lauwersoog werd besloten contact op te nemen met alle partijen in Provinciale Staten van Friesland. En aan Gedeputeerde Staten een brief te sturen met het verzoek verordening en convenant niet in te trekken.

Ook de Wadloopadviescommissie, een provinciale commissie met deskundigen op het gebied van wadlopen en natuurbescherming, is van mening dat Wadloopverordening en convenant niet mogen worden ingetrokken en door de provincie Friesland ook in de toekomst het beste kunnen worden uitgevoerd.

Hieronder de tekst van de door de wadlooporganisaties verzonden brief.

Lammert Kwant


Holwerd, 30-11-2009

Aan College van Geduputeerde Staten provincie Fryslân

Betreft: kerntaak wadlopen

Geacht college,

In deze gezamenlijk opgestelde brief van de 7 wadlooporganisaties spreken wij onze verontrusting uit over de kerntakendiscussie waarin wij constateren dat wadlopen niet meer als kerntaak wordt benoemd.

Historie
Na de ongevallen op het wad begin 80-er jaren van de vorige eeuw, waarbij meerdere reddingsacties zijn uitgevoerd en helaas twee buitenlandse wadlopers tijdens een oversteek naar Ameland zijn verdronken, heeft de provincie terecht een verordening opgesteld om het wadlopen te reguleren. Uitgangspunt daarbij was en is de veiligheid. Essentieel in de verordening is dat eisen gesteld worden aan de organisatie, deskundigheid van de gidsen en het verplicht stellen van verbindingsmiddelen/veiligheidsvoorzieningen.

De wadlooporganisaties hebben het belang van de veiligheid onderkend en hebben via een convenant met de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen zichzelf beperkingen opgelegd, zodat het aantal deelnemers op de routes beperkt blijft. (het convenant is in 2008 opnieuw voor een periode van 5 jaar aangegaan).

In alle varianten staat wadlopen omschreven als "geen provinciale taak, maar argumenten tijdelijke rolinvulling". Alleen in de variant 'Lodders plus' komt wadlopen als taak terug. De wadlooporganisaties van Friesland en Groningen spreken hun ernstige verontrusting uit over deze sanering en doen een dringend beroep op Gedeputeerde Staten en alle fracties van de Staten om de provinciale verantwoordelijkheid over de veiligheid op het wad als kerntaak te behouden.

Graag willen we hierna een toelichting geven op het belang van deze provinciale taak.

Veiligheid
In de provinciale Wadloopverordening en de daarin vastgelegde vergunningplicht voor wadlooporganisaties en wadloopgidsen worden eisen gesteld aan de kennis, vaardigheden en uitrusting van wadloopgidsen. In de praktijk is gebleken dat de verordening goed werkt. Verder worden in de vergunningvoorschriften door de provincie beperkingen opgelegd over aantal deelnemers per route per dag, zodat een eventuele reddingsactie een goede kans van slagen heeft.
Indien er geen regels meer zijn om het wadlopen (qua omvang) te reguleren kan iedereen, ongeacht kennis en ervaring het wad betreden. De wadlooporganisaties vrezen wederom ongelukken met mogelijk fatale afloop.

Economie
Het wadlopen zorgt in de het noordelijke deel van de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland voor een behoorlijke toeristische potentieel. Er is een spin-off voor vele bedrijven in het kustgebied. Indien het wadlopen in een negatief daglicht komt door eventuele ongevallen, dan zal dit een direct gevolg hebben voor de verschillende bedrijven in het noordelijke deel van de provincies.
Zeker in een periode waarin een bevolkingskrimp te zien is moet een positief bijdragende activiteit worden gekoesterd. Wij gaan ervan uit dat u het wadlopen erkend als stimulerende economische activiteit.

Natuur
Dan is het waddengebied uitgeroepen tot werelderfgoed. De provincie heeft een taak in 'Natura 2000' om de waarde van het waddengebied te waarborgen. Wij laten de deelnemers van een wadlooptocht op een verantwoorde en veilige wijze zien hoe uniek dit gebied is. Ook vanuit deze optiek is en blijft 'wadlopen' o.i. een taak waar de provincies aandacht aan moeten besteden.

Interprovinciaal aspect
Wij willen niet onvermeld laten dat de provincie Friesland optreedt als coördinator namens de provincies Groningen en Noord-Holland. Wij zijn zeer tevreden over de wijze waarop de provincie Fryslân de afgelopen decennia de wadloopverordening heeft uitgevoerd.

Wij nemen aan dat wij u in hoofdlijnen voldoende argumenten te hebben gegeven om het wadlopen als kerntaak te behouden.

Wij zien uw reactie graag tegemoet. Wij zijn bereid een (mondelinge) toelichting te geven. U kunt contact opnemen met de heer M. de Waard (0515-432269 of 06-51226222) die de afstemming verzorgt tussen de wadlooporganisaties.

De wadlooporganisaties:
Dijkstra Wadlooptochten
Fryske Waedrinners
Groninger Wadloopvereniging Arenicola
Stichting Uithuizer Wad
Stichting Wadloopcentrum Pieterburen
Wadgidsengroep Noord Nederland
Wadloopcentrum Fryslân

Namens dezen,

Dick Bouwmans
Voorzitter wadloopcentrum Fryslân

PS. Een afschrift van deze brief sturen wij toe aan Gedeputeerde Staten van Groningen en Noord-Holland, alsmede de Provinciale Staten en de fractie(voorzitters) van de Provinciale Staten provincie Fryslân