W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2007 - 2012 MOGELIJKHEDEN VERBLIJF OP SIMONSZAND VANAF 2010 BEPERKT

Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012

MOGELIJKHEDEN VERBLIJF OP SIMONSZAND VANAF 2010 BEPERKT


Rode getrokken lijn: huidige art. 20 gebied ter bescherming van de zeehonden.
Geldig van 15 mei t/m 1 sept. De bordjes Verboden Toegang staan het hele jaar door in het terrein.
Stippellijn: voorstel verboden gebied van 3 uur voor tot 3 uur na hoogwater ter bescherming van overvloedende vogels

DEN HAAG - Het Ministerie van LNV wil in 2010 de toegankelijkheid van Simonszand beperken. Het is van plan Simonszand en het noord er van gelegen Rif tot verboden gebied te verklaren van 3 uur voor hoogwater tot 3 uur er na.
Het voorstel van LNV past in het beleid waarbij alle onbewoonde waddeneilanden in Nederland tot voor mensen verboden gebied wordt verklaard. Eerder aan de beurt waren De Razende Bol, Richel, Griend, Het Rif van de Engelsmanplaat, Rottumerplaat en Rottumeroog.

Argumenten voor gedeeltelijke afsluiting
De afsluiting van Simonszand wordt door het ministerie als volgt beargumenteerd.

'Het huidige gebied Simonszand is aangewezen ter bescherming van zeehonden. Het is gesloten van 15/5 tot 1/9. Het Simonszand bestaat uit twee samenhangende platen (Simonsrif en Simonsplaat) die afhankelijk van de waterstand te onderscheiden zijn of één geheel vormen.

Dit artikel 20-gebied wordt als volgt gewijzigd: De toegangsbeperking wordt vanwege de functie van hoogwatervluchtplaats uitgebreid tot sluiting gedurende het gehele jaar tijdens de periode van 3 uur voor tot 3 uur na hoogwater, gemeten te Lauwersoog. De toegangsbeperking heeft betrekking op het gebied aangegeven in de figuur (stippellijn).
Het gebied heeft een zeer groot belang als hoogwatervluchtplaats (HVP) voor o.a. Zilverplevier, Wulp, Kanoet (gemiddeld seizoensmaximum 1,2 % van de internationale populatie), Bonte strandloper (1,4 % van de internationale populatie), en Drieteenstrandloper (1,6 % van de internationale populatie).
De afgelopen jaren is het Simonszand door natuurlijke dynamiek lager komen te liggen. Het droogblijvend oppervlak bij vloed neemt hierdoor af. Juist hierdoor neemt de betekenis van het gebied als HVP nog toe.
Het gebied wordt bovendien regelmatig verstoord door recreanten. Daarom is sluiting van het gebied om de kwetsbare natuurwaarden te beschermen wenselijk.

Zienswijzen
Door de gezamenlijke wadlooporganisaties is aangegeven dat Simonszand een belangrijke plaat is waar naar en waar vandaan wadlooptochten worden georganiseerd.
Door het Watersportverbond is aangegeven dat met name voor zeekanoërs, droogvallers en wadlopers dit een belangrijk gebied is.
Door productschap Vis is aangegeven dat Simonszand een van de laatste plekken is waar vissers uit Lauwersoog en Noordpolderzijl terecht kunnen.

Reactie LNV
Uit vogeltellingen blijkt dat het Simonszand van grote internationale betekenis is als HVP.

Ook worden bezoeken aan en bij het gebied jaarlijks gemonitord zodat er een goed beeld is van betreding en verstoring. Waarnemingen van de Vogelwacht Rottumerplaat over de afgelopen vier jaren laten zien dat in de huidige situatie het oostelijk deel van Simonszand regelmatig wordt bezocht door wadlopers en kanovaarders en er regelmatig wordt drooggevallen.

Regelmatig constateert de vogelwacht dat betreding voor (grote) verstoring van vogels en soms ook zeehonden zorgt.

Kanoërs: jaarlijks bezoekt een aantal kanoërs het gebied, meestal met overnachting in tenten (waarnemingen vogelwacht 2006: 76, 2007: 8, 2008: 43, 2009: 23).

Wadlopers: de afgelopen vier jaar constateerde de vogelwacht jaarlijks diverse wadlooptochten naar Simonszand. Wadlopers komen aan tijdens laag tij en worden over het algemeen uiterlijk rond drie uren voor hoogwater weer opgehaald. Een enkele maal blijven ook enkele wadlopers een tij over of overnachten.

Droogvallers: de vogelwacht telde de afgelopen 4 jaar tussen de 13 en 47 droogvallende schepen per jaar bij Simonszand. Met name wordt vanaf droogvallende schepen veel gewandeld, ook met (loslopende) honden. Schepen liggen regelmatig een hele dag of overnachten, zijn dus ook hele eb en vloed cycli aanwezig.

LNV concludeert dat de regelmatig voorkomende aanwezigheid bij / op Simonszand de HVP-functie verstoort. Om verstoring van de aanwezige natuurwaarden te voorkomen is sluiting gedurende de hoogwaterperiode nodig. Dit betekent dat betreding van de plaat binnen de gesloten periode niet mogelijk is. Ankeren en droogvallen buiten de artikel 20-begrenzing, en/of buiten de gesloten periode blijft wel mogelijk.

Wadlopers: Na overleg met het Wadloopcentrum Pieterburen is geconstateerd dat de georganiseerde wadlooptochten kunnen blijven plaatsvinden omdat de aangegeven begrenzing van de HVP hiervoor voldoende ruimte laat aan de zuidoosthoek. Het is verantwoordelijkheid van de wadlooporganisaties om er op toe te zien dat de wadlopers niet binnen de gesloten periode het gesloten gedeelte van de plaat oplopen.'

Bezwaar Watersportverbond
Het Watersportverbond gaat officieel bezwaar aantekenen tegen het besluit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om gebieden op de Waddenzee af te sluiten, omdat hierbij geen rekening is gehouden met de belangen van de watersport. Dit werd volgens het Watersportverbond eind september duidelijk uit de correspondentie van het ministerie van LNV. Hierin werd niet ingegaan op de uitgebreide lijst van voor de watersport belangrijke gebieden die ruim op tijd was ingeleverd - nota bene op verzoek van het ministerie - door een aantal belanghebbende organisaties. Naast het Watersportverbond waren dit de ANWB, HISWA, Nederlandse Vereniging van Toerzeilers, Wadvaarders, Kanobonden, wadlooporganisaties en een aantal rondvaartbedrijven.

Bron: diversen