[email protected] 2.1

U bent in menu 5. Overheid

Broodkruimelpad

Home Wadloopverordening 1996 14. Voorschriften Ontheffinghouders (update 18 maart 2019)

Wadloopverordening 1996

14. Voorschriften Ontheffinghouders (update 18 maart 2019)

Deze versie van de 'Voorschriften Ontheffing' is toegezonden aan de ontheffinghouders voor de periode 1 maart 2019 tot 1 maart 2020.
 
Voorschriften Ontheffinghouders (organisatie van wadexcursies vanaf wal of eiland) Terug naar inhoudsopgave

 1. De ontheffing is geldig voor het organiseren en lopen van natuureducatieve excursies binnen de gebieden zoals aangeduid in bijgevoegde kaarten
  PM. Overzicht ontheffinggebieden.

 2. De ontheffing geldt van twee uur voor plaatselijk laagwater tot een uur er na, behalve voor de locaties op Texel waar de ontheffing geldt van tweeënhalf uur voor plaatselijk laagwater tot een half uur erna.

 3. De verantwoordelijkheid voor de excursies ligt bij de ontheffinghouder.
  De ontheffinghouder draagt er zorg voor dat de tochten worden geleid door excursiebegeleiders (gids) die over voldoende theoretische en praktische kennis beschikken.
  Zij hebben minimaal:
  • een goede kennis van de voorwaarden van de ontheffing;
  • een goede topografische kennis van het gebied waarop wordt gelopen;
  • een goede vaardigheid met kompas zodat bij opkomend slecht weer zonder problemen kan worden teruggekeerd naar de dijk
  • kennis van EHBO
  Bovendien draagt de ontheffinghouder zorg voor een goede uitrusting van de excursiegroepen ten behoeve van de veiligheid van begeleiders en deelnemers.

 4. Eventuele excursiebegeleiders (gidsen) die door de ontheffinghouder worden gemachtigd om de tochten namens hem/haar uit te voeren, dienen daarvan een door de ontheffinghouder afgegeven schriftelijk bewijs bij zich te dragen. Dit bewijs dient op verzoek aan de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren te worden getoond.
  Een overzicht van de gemachtigde excursiebegeleiders wordt toegestuurd naar de provincie Fryslân, Team Groene Regelgeving, Postbus 20.120, 8900 HM Leeuwarden.

 5. De deelnemers aan de excursie moeten door de ontheffinghouder voor aanvang van de tocht over de risico's worden ingelicht.

 6. De ontheffinghouder heeft een zorgplicht ten aanzien van de deelnemers. Hij dient er, uit het oogpunt van veiligheid, op toe te zien dat deelnemers tijdens een wadlooptocht onder geen beding op eigen kracht, zonder begeleiding, teruglopen naar de vaste wal.

 7. Het aantal deelnemers aan een excursie bedraagt ten hoogste 50 personen. Iedere groep dient te worden geleid door minimaal 2 begeleiders:
  1. 1 gids, zoals omschreven in de 'voorwaarden voor ontheffinghouders' met volledige uitrusting en die beschikt over de theoretische en praktische kennis zoals aangegeven onder punt 3.
  2. 1 begeleider, met als taak de begeleiding van de groep. Dit kan een docent zijn. Deze kan daarbij niet als gids worden aangerekend.

  Bij groepen met ten hoogste 12 deelnemers kan volstaan worden met één gids mits deze begeleider beschikt over een goedwerkende draadloze verbinding met de wal.
  Wanneer de ontheffinghouder meer excursies organiseert binnen een zelfde gebied en de groepen onderling eenvoudig kunnen communiceren, kan volstaan worden met één draadloze verbinding.

 8. Per excursiegroep moet worden meegenomen:
  • een goed werkend kompas
  • een reddingsdeken
  • een duidelijk hoorbare fluit
  • een EHBO-verbanddoos (zie onderaan)
  • een peilstok of greep
  • een goed werkend horloge
  • een goed werkend mobiele telefoon
  • een duidelijke kaart waarop aangegeven de grenzen van het excursiegebied en de eventueel aanwezige prielen/geulen en slikvelden
  • een bewijs van machtiging voor de excursiebegeleiders

  Het meevoeren van een draagbaar is verplicht bij een groep vanaf 12 personen.

  Indien bepaalde gegevens analoog/digitaal beschikbaar zijn, is dat ook voldoende.

 9. De excursiebegeleider (gids) dient kennis te hebben van de actuele weersverwachting.
  Een excursie mag niet worden gehouden indien te verwachten is dat de weersomstandigheden zich zodanig zullen ontwikkelen dat de veiligheid van de deelnemers in gevaar kan komen.
  Als richtlijn geldt dat er geen tocht mag worden gehouden indien:
  • een verhoging van de waterstand voorafgaand aan of aansluitend op de laagwaterperiode waarin de tocht zal worden gehouden, van een halve meter of meer wordt verwacht;
  • bij de start de Lifted-Index negatief is en het KNMI geldig voor de Waddenzee een weeralarm afgeeft met de code geel voor de plek waar gelopen gaat worden;
  • bij aanvang van de tocht het zicht minder is dan 500 meter op het punt van vertrek.

Inhoud verbanddoos
 • 2 reddingsdekens
 • voorgeknipte pleisters
 • betadine-jodium of ander wond-ontsmettend middel
 • snelverband 12x12 en 18x18 cm of snelverband op rol
 • zelfklevende zwachtels
 • verbandschaar
 • enkeltape
 • paracetamol of ibuprofen (wel altijd eerst vragen naar evt. overgevoeligheid)

Tips: buiten de EHBO-doos evt. ducktape, erg handig
En voetbalkousen om aan te trekken over kapotte of te grote wadloopschoenen.


Bladeren door de verordening