Nieuwsarchief Waddenzee 2009 - 2016

HAVEN NOORDPOLDERZIJL UITGEBAGGERD


Slib uit de haven van Noordpolderzijl

zaterdag 23 april 2011

NOORDPOLDERZIJL - De haven van Noordpolderzijl is uitgebaggerd. Gedurende de eerste 2 weken van april is door een graafmachine met een 20 meter lange giek ca. 3500 kubieke meter slib uit de haven verwijderd en in baggerspeciedepots aan weerszijden van de haven gedeponeerd.

Van het nog uit begin jaren 70 aanwezige slib op de oevers zijn dijkjes gemaakt, hierbinnen is het weke slib opgevangen. Met borden wordt gewaarschuwd dat lopen op het verse slib gevaarlijk kan zijn.

Twee jaar geleden was de haven en vaargeul van Noordpolderzijl voor het laatst uitgebaggerd. Al het slib werd toen door een buis naar schepen op zee vervoerd en weggebracht naar zee. Nu is besloten het slib ter plaatse op te slaan. Over ca. 2 jaar is het voldoende gerijpt en kan het gebruikt worden door akkerbouwers of om een bijdrage te leveren aan het kwelderherstelplan.

Het de bedoeling dat ieder voorjaar de haven op deze wijze op diepte wordt gebracht.

Vaarwater Noordpolderzijl
De 3 km lange vaargeul naar zee is niet gebaggerd. Waterschap Noorderzijlvest is van plan hier de komende tijd enkele keren te gaan 'ploegen'. Door een sleepboot wordt een ploeg door het slik getrokken, dat daarbij los komt van de bodem en gaat zweven in het water. Tegelijkertijd wordt er zo veel mogelijk water vanuit de Noordpolder op zee geloosd. Het idee is dat dit polderwater het opgeploegde slib meeneemt naar zee. Voorlopig wordt er gewacht op regen, op dit moment is er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar om op zee te lozen.

Bebakening
De betonning VN1, VN 3 en VN 5 in het op zee gelegen deel van het Vaarwater Noordpolderzijl ligt op dezelfde plek als vorig jaar. Nieuw zijn 3 groene, niet genummerde recreatietonnen ten zuiden van de VN 5. Verder zijn als vanouds 'groene' steekbakens richting haven geplaatst.


De haven van Noordpolderzijl staat op 23 april rond laagwater nog vol water.
Aan weerszijden van de haven de baggerspeciedepots.


Foto's Lammert Kwant