Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

ZOMERSTORM VAAGT EIEREN EN KUIKENS WEG

vrijdag 25 juni 2004

SCHIERMONNIKOOG - De storm van de afgelopen dagen heeft in broedkolonies op de wadden grote schade aangericht. Op Schiermonnikoog, Ameland en Terschelling zijn duizenden eieren en kuikens verloren gegaan doordat het zeewater tot in de kolonies kwam.
'Het is een puinhoop, zegt Otto Overdijk van Natuurmonumenten op Schiermonnikoog. Op de oostkant van dit eiland broedden bij de Derde Slenk 650 paartjes van de visdief. Een deel had al jongen. Vrijwel alle eieren en kuikens zijn verloren gegaan.
Ook Kweldersoog kwam deels onder water te staan. Van de 3300 broedparen van de kokmeeuw die daar zitten, zijn meer dan 1000 hun eieren en kuikens kwijt. Bij de Zesde Slenk zaten elf klutenpaartjes die hun broedpogingen door de storm zagen mislukken.

Ameland
Op Ameland stond de hele kwelder onder water, met als gevolg dat de nesten en kuikens van 3000 paar vogels zijn weggespoeld, meldt Richard Kiewiet van It Fryske Gea. Het gaat om scholeksters, visdieven, verschillende soorten meeuwen, graspiepers, veldleeuweriken en mogelijk bruine kiekendieven. Kiewiet vreest dat van de lepelaarkolonie van 38 paar op Ameland weinig over is gebleven. Tweederde van de eieren was al uit. De kans dat de kuikens het hebben overleefd, is klein.

Terschelling
'Het is heel triest wat op de punt van de Boschplaat is gebeurd', vertelt Freek Zwart van Staatsbosbeheer op Terschelling. Door meer aandacht te schenken aan het handhaven van rust, nam het aantal broedvogels er de laatste jaren aardig toe. Twaalf paartjes van de dwergstern, ruim 100 van de noordse stern, 500 van de visdief en 100 van de grote stern zijn voorbeelden. Ook de bontbekplevier en de strandplevier hebben er broedgelegenheid gevonden. De meeste eieren en kuikens zijn nu overspoeld. Op de Groede heeft zich dit jaar net een aalscholverkolonie gevestigd.
Zwart noemt de gevolgen van de zomerstorm heel vervelend, maar hij wenst de ernst ervan wel te relativeren. 'Het gaat je natuurlijk aan het hart, maar je moet je realiseren dat het om vogelsoorten gaat die zich op zulke incidenten instellen. Het hoort bij dit soort natuur.' Het is niet onmogelijk dat sommige vogels opnieuw een broedpoging wagen. Zwart: 'Het is al laat in het seizoen, maar het kan nog wel.'

Bron: Leeuwarder Courant