Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

GRONINGER LANDSCHAP KOOPT GROND BIJ DIJK PIETERBUREN

donderdag 2 mei 2002

PIETERBUREN - Stichting Het Groninger Landschap (HGL) heeft ruim 17 ha. land gekocht in de Negenboerenpolder ten noorden van Wierhuizen bij Pieterburen. Het terrein ligt direct langs de zeedijk aan de uiterste oostkant van de Negenboerenpolder, op de grens met de Linthorst Homanpolder. HGL had hier al terrein in bezit (door hen Deikum genoemd) en heeft het nu in westelijke richting weten uit te breiden. Ook buitendijks heeft de Stichting ter plaatse grond in bezit op de kwelder. Het nu aangekochte gebied is evenals eerder aangekochte terreinen bestemd voor compensatie van het zoetwaterplan Noord-Groningen. Dit plan voorziet de landbouw in dit gebied van zoet water. Omdat hierdoor binnendijks brakwatervegetatie verloren gaat, hebben het rijk en de provincie bepaald dat dit verlies gecompenseerd moet worden. De aankoop is financieel mogelijk gemaakt door het rijk en de provincie.

Brakwater natuur
De provincie, waterschap Noorderzijlvest, NLTO, Natuurmonumenten en HGL willen voor dit doel totaal 150 ha. grond aankopen en inrichten. Deze gebieden liggen in een strook direct langs de zeedijk, tussen Lauwersoog en de Eemshaven. Enkele gebieden zijn al ingericht.
Door deze nieuwe aankoop wordt het gebied Deikum ca. 40 ha. groot. Over het beheer en de inrichting van het toekomstig brakwaternatuurgebied vindt overleg plaats met de betrokkenen. Komend najaar wordt de bevolking geïnformeerd over de plannen voor dit gebied en de overige in te richten brakwatergebieden.

Bron: Ommelander Courant