[email protected] 2.1

U bent in menu 5. Overheid

Broodkruimelpad

Home 5. Overheid Wadloopverordening 1996   1. Wadloopverordening, inhoud en toelichting, update 25 maart 2019

Wadloopverordening 1996

  1. Wadloopverordening, inhoud en toelichting, update 25 maart 2019


Inhoud

1. Wadloopverordening 1981-2019, zie onder

2. Wijziging verordening 2010

3. Tekst van de verordening

4. Toelichting bij de verordening

5. Achtergronden en beleidsuitgangspunten

 • Bijlagen
 • 6. Totstandkoming Wadloopverordening 1996


   
  Toelichting
  Op 16 mei 1981 werd in Friesland en Groningen de 1e Wadloopverordening van kracht. In 1983 is deze verordening wat aangescherpt in de 2e Wadloopverordening. Noord-Holland had tot 1996 geen Wadloopverordening.

  Eind 1995 is in Groningen, Fryslân en Noord Holland een nieuwe Wadloopverordening vastgesteld. Begin 1996 is deze 3e verordening van kracht geworden en sindsdien geldt in alle drie waddenprovincies dezelfde verordening.
  De Wadloopverordening regelt vooral veiligheidsaspecten van het wadlopen. Gedeputeerde Staten van de drie provincies kunnen ook regels stellen om natuur en milieu van het Waddengebied te beschermen tegen eventuele nadelige invloeden van (bv. erg massaal) wadlopen.

  De verordening regelt niet alleen het wadlopen door wadlooporganisaties en individuele wadlopers (zwerftochten en oversteken naar eilanden), maar ook het wadlopen vanaf drooggevallen schepen. Verder geldt de verordening voor bezoekerscentra e.d. op de eilanden, die excursies organiseren op het wad. Gelukkig is niet overal het lopen op het wad verboden, het staat iedereen vrij zonder daarvoor een vergunning te hoeven hebben, vanaf de vaste wal of vanaf een waddeneiland een stukje het wad op te lopen, een zgn. 'slag op het wad' te maken. Hetzelfde geldt voor het maken van een kleine wandeling vanaf een drooggevallen schip.

  Herziening 2003
  Op 1 maart 2003 is de Wadloopverordening beperkt herzien. De wijzigingen zijn in de tekst verwerkt.

  Herziening 2010
  Op 21 september 2010 is de Wadloopverordening beperkt herzien naar aanleiding van invoering van de Dienstenwet 2009. Natuuraspecten van het wadlopen worden voortaan geregeld in de Wet Natuurbescherming (Wnb) en de Beheerplannen Waddenzee. De wijzigingen zijn in de tekst verwerkt.

  2011 - 2017
  Sinds medio 2011 is er gewerkt aan een nieuwe, 4e Wadloopverordening. Zie
  Provincie Friesland bereidt nieuwe wadloopverordening voor
  en
  Vergunningvoorwaarden wadlopen aangepast.

  Betrokken bij het overleg waren de provincies Groningen, Fryslân en Noord Holland, alle wadlooporganisaties, individuele vergunninghouders, Veiligheidsregio, Kustwacht en KNRM. Het overleg heeft niet tot resultaat geleid. Een tijdlang is een mediator/bemiddelaar werkzaam geweest.

  Januari 2017 werd bekend dat de provincies van de Wadloopverordening af willen en het willen overdoen aan de gemeentes van de 5 Waddeneilanden en de 12 Waddenzeekustgemeenten. Er is een verkenner/wegbereider benoemd die er naar streeft dat er voor 1 maart 2020 een nieuwe gemeentelijke Wadloopverordening gereed is.
  Oktober 2017 werd bekend dat de verkenner/wegbereider zijn opdracht heeft teruggegeven. Naar verluid zijn er nieuwe spelers in het veld die het nu weer voortvarend willen gaan oppakken.

  De Wadloopadviescommisie heeft geadviseerd dat als de Wadloopverordening overgaat naar 17 gemeentes er voor te zorgen dat er voor alle gemeentes een gelijkluidende verordening komt en niet 17 verschillende verordeningen. En dat er één loket komt waar de vergunninghouders zich kunnen melden.

  2019
  De transitie van de Wadloopverordening naar de gemeentes gaat niet door. Februari en maart 2019 hebben Provinciale Staten van Friesland, Noord-Holland en Groningen de Wadloopverordening 2019 aangenomen. Deze wordt op 1 december 2019 van kracht.

  Meer info.

  Lammert Kwant


  Bladeren door de verordening