[email protected] 2.1

U bent in menu 4. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 4. Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006 HAVEN NOORDPOLDERZIJL WORDT MAART 2003 UITGEBAGGERD

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

HAVEN NOORDPOLDERZIJL WORDT MAART 2003 UITGEBAGGERD


Haven Noordpolderzijl

UITHUIZEN - Volgens de gemeente Eemsmond wordt de haven van Noordpolderzijl maart 2003 uitgebaggerd. Eemsmond, beheerder van de haven, heeft niet tijdig een vergunning aangevraagd bij het Ministerie van LNV, anders hadden de werkzaamheden mogelijk al dit jaar voor 1 april kunnen worden verricht. De vergunning van LNV komt waarschijnlijk in augustus af. Er mag echter niet voor 1 oktober worden gebaggerd ivm. natuurbeschermende maatregelen. Er is nu een doorlopende vergunning aangevraagd, zodat in de toekomst sneller tot handelen kan worden overgegaan.
De financiering (kosten ca. 91.000 euro) is ondertussen ook rond. De gemeente zal hiervan het grootste deel betalen. Naar verluid levert ook het Waterschap Noorderzijlvest een bijdrage.

Vissershaven en thuishaven wadlopers-ophaalschepen
De haven van Noordpolderzijl wordt gebruikt door enkele garnalenkotters uit Usquert. Ook is het de thuishaven van twee wadlopers-ophaalschepen. Met deze schepen worden 's zomers ook rondvaarten op de Waddenzee verzorgd en excursiegangers naar Rottumeroog gebracht. Verder loopt de recreatievaart op de Waddenzee binnen. En bij ruig weer is Noordpolderzijl vluchthaven, het is de enige haven tussen Lauwersoog en de Eemshaven.

Haven zit dicht
Uitbaggeren is nodig. Volgens Louis de Jonge, schipper van de wadlopers-ophaalschepen, is de haven sinds vorig jaar 30 cm minder diep geworden en kan hij met zijn ca. 1 meter diep stekende schepen onder veel omstandigheden niet meer de haven binnenkomen of verlaten. In de zomer van 2001 kon de Jonge de haven nog bereiken bij een waterstand van +55 cm NAP te Lauwersoog, nu is dat pas mogelijk bij een waterstand van +85 cm NAP. Ter vergelijking: de gemiddeld hoogwaterstand te Lauwersoog is ca. +100 cm NAP, dat betekent dat bij doodtij Noordpolderzijl voor de schepen van de Jonge niet of nauwelijks bereikbaar is. Voor wadlopers die deze zomer terugkeren van Simonszand of Rottumeroog kunnen problemen ontstaan. De ophaalboten kunnen bij een laag hoogwater moeilijk binnen lopen. Uitwijken naar Lauwersoog of de Eemshaven is niet altijd mogelijk. Dit kan betekenen dat de wadlopers ca. 2 km voor de haven weer van boord moeten en door het opkomende water (en betrekkelijk zwaar slik) naar Noordpolderzijl moeten lopen. Of dat tochten bij een verwachte lage waterstand (!) moeten worden afgelast.

Vergunningen
Voor het uitbaggeren van de haven is zowel een vergunning nodig op basis van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater als een ontheffing op basis van de Natuurbeschermingswet. Eerst moet het weg te baggeren slib op eventuele verontreiniging worden onderzocht. Zodat duidelijk wordt of dit in zee kan worden gestort of naar een opslaglokatie op land moet worden gebracht. In ieder geval kan het niet meer op de bulten opgedroogde baggerslib aan weerszijden van de haven worden gestort, volgens het Beheerplan Waddenzee 1996 mag dit niet meer. Naar verwachting is de vervuiling niet of nauwelijks anders dan van slib op andere plaatsen in de Waddenzee en kan het terug in zee worden gestort, bv. in de nabijgelegen vaargeul Zuid Oost Lauwers.

Oppervlaktewater slimmer spuien
Om dichtslibbing in de toekomst tegen te gaan kan misschien het spuiregime uit de Noordpolder verbeterd worden. Het oppervlaktewater van enkele Noord Groninger polders wordt bij Noordpolderzijl op de Waddenzee geloosd. Voor 1981 gebeurde dit op natuurlijke wijze: als het water in de Waddenzee bij eb voldoende was gezakt gingen de deuren in de sluiskolk onder de dijk open en stroomde het water met een flinke snelheid door de haven richting Waddenzee en nam het slib in de haven mee. Sinds 1981 wordt het water naar buiten gepompt door een gemaal. Zodra de waterstand in de polder hoger wordt dan het afgesproken peilniveau wordt het water naar buiten gepompt. Niet alleen bij lage waterstanden buitendijks, als het water meteen snel naar zee stroomt. Maar ook bij hoogwater als het water buiten de dijk direct tot stilstand komt en niet bijdraagt aan het slibvrij houden van de haven. Uiteraard mag een ander spuiregime niet tot wateroverlast voor de akkerbouwers en veehouders in de Noordpolder leiden.
Verder is het nodig dat een kapotte rijsdam ten westen van de geul gelegen wordt gerepareerd. Deze dam dient bij harde westenwind het in beweging zijnde zand tegen te houden, zodat het niet in de (noord-zuid gelegen) vaargeul tot bezinking komt.

Zienswijzen
Diverse belanghebben, waaronder enkele wadlopersorganisaties, hebben bij de gemeente Eemsmond (en bij havenmeester Joke Slager) kenbaar gemaakt waarom volgens hen de haven van Noordpolderzijl bereikbaar moeten blijven. Volgens Joke Slager is het nog steeds van belang dat zo veel mogelijk gebruikers hun zienswijze kenbaar maken.

Lammert Kwant