W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Wadloper naar de griesberg bij Delfzijl - 31 dec. 2018 en 29 juni 2019

Ongewone Wadlooptochten

Wadloper naar de griesberg bij Delfzijl - 31 dec. 2018 en 29 juni 2019


Griesberg bij Delfzijl - 31 december 2018. Rechts van de kalk het spoor van de wadloper.
Op de achtergrond Handelskade Oost Delfzijl.

Foto Peter Laagland

donderdag 10 oktober 2019

DELFZIJL - Enkele honderden meters vanaf de Handelskade Oost te Delfzijl ligt een kunstmatig eilandje in de Eems dat uit zogeheten kalkgries bestaat. Kalkgries is een bijproduct dat ontstaat bij de productie van soda. De berg van 18 hectare is het gevolg van jarenlange (legale) lozingen door sodaproducent Brunner Mond vanaf het Chemiepark Delfzijl in de Eems. Bij hoogwater staat de griesberg onder water, bij laagwater is het vanaf de Handelskade Oost te Delfzijl goed te zien.

Kalkzouten zijn slecht oplosbaar in water. En de stroming in de Eems/Bocht van Watum was blijkbaar niet sterk genoeg om de gries mee te voeren. In de loop der jaren is er zodoende nabij de lozingspunten van het kalkgries de griesberg ontstaan.

Kalkgries is geen gevaarlijke stof, maar de griesberg is wel een doods terrein waar geen plantenleven op en geen dierenleven in voorkomt. Wel rusten er bij laagwater vogels op. Het is de bedoeling 'ooit' de griesberg te gaan saneren. Vanaf 2010 is er onderzoek naar gedaan, zie de info in kader onderaan deze pagina.
De 'sodafabriek' is in 2009 gesloten en inmiddels afgebroken.

Met wat goede wil en met doorzettingsvermogen is de griesberg lopend vanaf de wal bereikbaar. Peter Laagland was er op 31 december 2018 en op 29 juni 2019.

www.avontuurlijkwadlopen.nl

Meer info:
Ecologische bemonstering griesberg, Delfzijl - 2012


Situering van de griesberg voor de dijk bij Delfzijl


De wadloper en zijn spoor door de 'slurry' - 31 december 2018. Op de achtergrond Handelskade Oost Delfzijl.
Foto Peter Laagland


De griesberg gezien vanaf Handelskade Oost te Delfzijl - 29 juni 2019
Foto Peter Laagland


Griesberg - 29 juni 2019
Foto Peter Laagland


Griesberg - 29 juni 2019
Foto Peter Laagland

Bodemonderzoek Griesberg op 18 maart 2019 van start

Op maandag 18 maart 2019 wordt in opdracht van Rijkswaterstaat geotechnisch bodemonderzoek verricht onder de Griesberg nabij de haven van Delfzijl. Onderzocht wordt of de ondergrond geschikt is om de Griesberg te laten wegzakken door zand weg te zuigen.

Als deze methode succesvol en haalbaar blijkt, kan de Griesberg door aanslibbing van slib op natuurlijke wijze worden afgedekt. Hierdoor ontstaat weer een gezonde bodem voor een rijk bodemleven, waar nu over een gebied van 20 ha bijna geen leven te bekennen is.

Wat is de Griesberg

In de Eemsmond bij Delfzijl, in de 'Bocht van Watum' op circa 700 m van de Schermdijk, is tussen circa 1957 en 2007 een berg met gries ontstaan. De gries, een mengsel van vooral kalk en gips, is afkomstig van een legale lozing van een fabriek. Tegen de verwachting in is een groot deel van het gries niet verspreid, maar heeft zich opgehoopt over een oppervlak van circa twintig ha. Het gries is niet vervuild maar is sterk basisch (een waterige oplossing met een pH-waarde hoger dan 7), waardoor er op de Griesberg nagenoeg geen (bodem)leven voorkomt. Dat is dan ook de belangrijkste reden voor Rijkswaterstaat om te onderzoeken of de Griesberg verwijderd kan worden.

Verwijderen van de Griesberg

Vanaf 2010 is ingezet op verwijdering van de Griesberg in combinatie met hergebruik van het gries als bodemverbeteraar voor de landbouw of als bouwstof. Hiertoe zijn in opdracht van Rijkswaterstaat tal van onderzoeken uitgevoerd en bedrijven benaderd. Uiteindelijk bleek hergebruik niet haalbaar vanwege een te kleine afzetmarkt, de vigerende wet- en regelgeving en de niet homogene samenstelling van het gries. Storten op zee is verboden en de enige resterende optie om het gries te storten als afval bleek veel te duur.

Wegzakken Griesberg in de bodem

In 2018 kwam echter de mogelijkheid weer in beeld om de Griesberg te laten wegzakken in de bodem door het zand onder de griesberg weg te zuigen. De griesberg zou dan weer bedekt kunnen worden met zand en slib, waardoor een biologisch levensvatbare bodem ontstaat. Alle partijen uit het samenwerkingsverband Ecologie & Economie in balans (E&E) waren het erover eens dat het waard is deze optie verder te onderzoeken. Als eerste stap hiervoor wordt onderzocht of de bodemopbouw en -samenstelling geschikt is om deze methode met succes toe te passen. Op grond van de resultaten zal met de E&E-partners het verdere vervolg worden besproken.

Bron: Rijkswaterstaat Nieuwsbericht, 13 maart 2019