[email protected] 2.1

U bent in menu 5. Overheid

Broodkruimelpad

Home Convenant Wadlopen 6. Toelichting op bijlages A1 en A2

Convenant Wadlopen 2008 - 2013

6. Toelichting op bijlages A1 en A2


Terug naar inhoudsopgave

Bij de tabellen A en B:
Het betreffen hier afspraken over het aantal mee te voeren deelnemers op een wadlooptocht op de zaterdagen (tabellen A) en zondagen (tabellen B). De afspraken gelden voor de drie grote wadlooporganisaties (St. Wadloopcentrum Pieterburen, Dijkstra's Wadlooptochten en Wadloopcentrum Fryslân) en voor de middelgrote organisatie (Wadgidsengroep Noord Nederland) op de routes: Ameland, Engelsmanplaat/Het Rif en Schiermonnikoog.

De genoemde aantallen in bijlage A1 (bijvoorbeeld: 2 x 70 of 2 x 50) staan voor het aantal deelnemers per organisatie per wadlooptocht op de genoemde routes. Zo mag bijvoorbeeld Dijkstra's Wadlooptochten (nr. 2) op zaterdag per laagwaterperiode met twee groepen van elk maximaal 70 deelnemers lopen. Op de route naar Schiermonnikoog mag per laagwaterperiode met maximaal 2 x 50 deelnemers worden gelopen. Lopen bijvoorbeeld op zaterdag op de route Ameland zowel Dijkstra's Wadlooptochten als Wadloopcentrum Fryslân en Wadgidsengroep Noord Nederland met de maximale groepsgrootte en bovendien met elk twee afzonderlijke groepen (Wadgidsengroep Noord-Nederland met één groep) dan worden in totaal dus 350 deelnemers begeleid. Is er sprake van het niet noemen van een aantal deelnemers (dit is o.a. het geval bij de St. Wadloopcentrum Pieterburen op zaterdag voor de route Ameland), dan wordt op die dag door genoemde organisatie op die route niet gelopen.

Met het oog op veiligheid van de wadloopsport en de natuur- en landschappelijke waarden van het wad in relatie tot de (te grote) massaliteit van het wadlopen zijn de convenantpartijen maximale deelnemersaantallen per route overeengekomen. Voor de route Ameland en Engelsmanplaat/Het Rif betreft dit 350 deelnemers. Voor de route Schiermonnikoog betreft dit 300. Wordt op de route Ameland of Engelsmanplaat/Het Rif door genoemde organisaties het maximale aantal deelnemers meegenomen, dan worden maximaal 350 deelnemers begeleid. Omdat deze absolute aantallen zich in de praktijk moeilijk laten sturen is er sprake van streefcijfers: de indicatieve cijfers. Om een dreigende overschrijding van de indicatieve aantallen in de weekenden te voorkomen en om ook andere vergunninghouders in staat te stellen tegelijkertijd te kunnen lopen is in bijlage A2 van het convenant afgesproken dat voor de periodes vanaf 1 juni tot en met 15 juli en 15 augustus tot en met 30 september (en bovendien wanneer het laag water te Harlingen tussen 08.00 uur en 18.00 uur valt) een aangepaste quotering zal gelden op de route Ameland. Voor de route Engelsmanplaat/Het Rif is het in de praktijk onwaarschijnlijk dat de genoemde indicatieve aantallen ook op de drukke dagen bereikt of zelfs overschreden zullen worden (zie artikel 10) Hierdoor blijft er voldoende ruimte voor de organisatie van tochten door kleine wadlooporganisaties en individuele vergunninghouders

Bij tabel C:
Hier wordt een verdeling aangeven voor zater- én zondag voor de route Simonszand. Voor de route naar Terschelling zijn verder geen afspraken opgenomen omdat slechts één organisatie in zeer beperkte mate (1 à 2 maal per jaar) van deze route gebruik maakt. De genoemde aantallen in de bijlagen A1 en A2 (2 x 70) staan voor het totaal aantal deelnemers per wadlooptocht per laagwaterperiode. Voor de retourtocht vanaf Simonszand wordt gebruik gemaakt van een schip. Het maximaal toegestaan aantal opvarenden hierbij is 125, waardoor in de praktijk de organisaties minder deelnemers begeleiden dan 2 x 70. Voor de route Rottumeroog zijn de afspraken vastgelegd in de Beheerregeling Rottum, zie bijlage C.
In de weekenden wordt met name door St. Wadloopcentrum Pieterburen op de routes Simonszand en Rottumeroog gelopen. Dijkstra's Wadlooptochten loopt niet en Wadloopcentrum Fryslân slechts tweemaal per jaar, waarbij sprake is van afstemming van data met St. Wadloopcentrum Pieterburen.

Met het oog op de veiligheid van de wadloopsport en de natuur- en landschappelijke waarden van het wad in relatie tot de (te grote) massaliteit van het wadlopen zijn de convenantpartijen maximale deelnemersaantallen per route overeengekomen. Voor de route Simonszand en Rottumeroog betreft dit 150 deelnemers. Voor de route Terschelling betreft dit 50. Wordt op de route Simonszand of Rottumeroog door genoemde organisaties het maximale aantal deelnemers meegenomen (125) dan kunnen op deze route nog 25 deelnemers begeleid worden door een andere kleine(re) wadlooporganisatie en/of door de B-vergunninghouders. Omdat deze absolute aantallen zich in de praktijk moeilijk laten sturen is er sprake van streefcijfers: de indicatieve cijfers.

Bij tabel D:
Hier wordt een verdeling aangeven voor alle dagen voor de route Pinkegat en de zwerftochten. De afspraken gelden voor de drie grote wadlooporganisaties (St. Wadloopcentrum Pieterburen, Dijkstra's Wadlooptochten en Wadloopcentrum Fryslân) en de middelgrote wadlooporganisatie Wadgidsengroep Noord Nederland. De genoemde aantallen (1 x 50 of 3 x 50) staan voor het aantal deelnemers per groep per wadlooptocht. Voor de zwerftochten geldt daarbij dat per laagwaterperiode met drie groepen van 50 mag worden gelopen. Over deze zwerftochten zijn aanvullende afspraken gemaakt (bijlage B). Voor de route Pinkegat, die alleen door Wadloopcentrum Fryslân wordt gelopen, is door genoemde organisatie zelfstandig een beperking opgelegd van maximaal 50 deelnemers.

Met het oog op de veiligheid van de wadloopsport en de natuur- en landschappelijke waarden van het wad in relatie tot de (te grote) massaliteit van het wadlopen zijn de convenantpartijen maximale deelnemersaantallen per route overeengekomen. Voor de route Pinkegat betreft dit 70 deelnemers. Voor de zwerftochten betreft dit 150. Wordt op de route Pinkegat door genoemde organisatie het maximale aantal deelnemers meegenomen (50) dan kunnen op deze route nog 20 deelnemers begeleid worden door een andere kleine(re) wadlooporganisatie en/of door de B-vergunninghouders. Omdat deze absolute aantallen zich in de praktijk moeilijk laten sturen is er sprake van streefcijfers; de indicatieve cijfers.


Bladeren door convenant