[email protected] 2.1

U bent in menu 5. Overheid

Broodkruimelpad

Home 5. Overheid Wadloop Adviescommissie

Wadloopadviescommissie

WAC

De Wadloopadviescommissie is in 1981 ingesteld bij het van kracht worden van de provinciale Wadloopverordening. Op basis van art. 8 van deze verordening is er een commissie van deskundigen in het leven geroepen die Gedeputeerde Staten van Groningen, Fryslân en Noord Holland adviseert over alle belangrijke zaken die met het wadlopen te maken hebben, bv. vergunningverlening, vergunningvoorschriften, sanctiebeleid e.d. Iedereen die een wadloop B-vergunning (individuele wadloopvergunning) aanvraagt, wordt door de adviescommissie mondeling getoetst op kennis en ervaring. Ook heeft de commissie een taak in het beoordelen van de interne opleidingen tot wadloopgids bij de zeven wadlooporganisaties.

Veiligheidscommissie
Van 1981 tot 1996 was de Wadloopadviescommissie een 'veiligheidscommissie'. Er werd in brede zin geadviseerd over alleen de zaken die met de veiligheid van het wadlopen te maken hadden. Uitsluitend wadlopers waren lid van de commissie (plus een voorzitter met juridische deskundigheid).

De Wadloopverordening die eind 1996 van kracht werd geeft de provinciale overheid ook mogelijkheden maatregelen te treffen met betrekking tot het wadlopen als dat van belang wordt geacht voor de natuur en het landschap van de Waddenzee, bv. om verstoring van vogels zo veel mogelijk tegen te gaan. Verder werd het wadlopen vanaf drooggevallen schepen onder de verordening gebracht, evenals de natuureducatieve excursies die vanaf de Waddeneilanden en vanaf de vaste wal worden georganiseerd.
In verband hiermee is de samenstelling van de adviescommissie veranderd. Behalve wadlopers zitten er nu eveneens deskundigen in de commissie die verstand hebben van natuur en landschap in de Waddenzee, van het wadlopen vanaf drooggevallen schepen en van de natuureducatieve excursies.

Opnieuw veiligheidscommissie
In 2010 zijn de bepalingen met betrekking tot natuurbescherming uit de Wadloopverordening gehaald en bij de Natuurbeschermingswet ondergebracht. Daarmee is de Wadloopadviescommissie opnieuw alleen een 'veiligheidscommissie' geworden. Mogelijk leidt deze wijziging tot een verandering van de samenstelling van de commissie.

Ieder lid zit op persoonlijke titel in de commissie en dus niet namens de een of andere wadlooporganisatie. Men wordt gevraagd en benoemd door Gedeputeerde Staten. De zittingstermijn is 4 jaar en kan een onbepaald aantal keren worden verlengd. De commissie komt twee tot drie keer per jaar in besloten zitting te Leeuwarden bijeen.

Leden
Maart 2015 bestaat de commissie nog uit 5 leden en een ambtelijk secretaris. De leden zijn:

  • Vacature: voorzitter en juridisch deskundige
  • Ypke Bouma, deskundigheid wadlopen
  • Cees Oele, deskundigheid wadlopen
  • Lammert Kwant, deskundigheid wadlopen
  • Wiepke Toxopeus, deskundig op gebied van educatieve wadexcursies
  • Hennie de Boer: deskundig op het gebied van wadlopen vanaf drooggevallen schepen

    Secretaris is Evelien Duizendstraal, medewerker afd. Landelijk Gebied Beleid, provincie Fryslân. Ze is geen lid van de commissie.

    Zie voor nadere informatie over de wadloopadviescommissie ook de toelichting bij de Wadloopverordening 1996.