[email protected] 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home 1. Nieuws Wadlopen Nieuws Wadlopen in Beheerplan Duinen Ameland 2016-2022

Wadlopen Nieuws 2017

Wadlopen in Beheerplan Duinen Ameland 2016-2022

SAMENVATTING opmerkingen over wadlopen
in Natura 2000-beheerplan Duinen Ameland 2016-2022 - 485 pg's.


Samengevatte ecologische vereisten van de broedvogels op Ameland
in relatie tot verstoring door o.a. wadlopers.

  • Bontbekplevier, verstoringsgevoeligheid broedplaatsen:
    Gemiddelde (100-300 m) verstoringsgevoeligheid, maar zeer gevoelig voor verstoring van leefgebied door recreatie door wandelaars, wadlopers en kitesurfers.
  • Strandplevier, verstoringsgevoeligheid broedplaatsen:
    Gemiddelde (100 -300 m) verstoringsgevoeligheid, maar zeer gevoelig voor verstoring van leefgebied door recreatie door wandelaars, wadlopers en kitesurfers. Afzetten van het broedgebied is nodig.
  • Scholekster, verstoringsgevoeligheid broedplaatsen:
    Gevoelig voor verstoring door recreanten zoals wadlopers, kitesurfers en droogvallende schepen.
Verder worden in het beheerplan kluut, bergeend en zilverplevier genoemd als 'kwetsbaar'.

Huidige activiteiten
Wadlopen: Vanaf de vaste wal komen in het voorjaar, zomer en herfst wadlopers aan op Ameland. Middels de Wadloopverordening zijn afspraken gemaakt over de plek van aankomst op Ameland. Grote groepen lopen soms door naar het strand waar ze met trekkers en wagens naar de boot worden vervoerd.

Bestaand gebruik Ameland
Wadlopers arriveren op twee plekken, Oerdblinkert en Hoek Zinkesloot (wadlopen incl. zwerftochten) Overeenkomst dat de kortste weg uit het gebied wordt gebruikt en langs een afgesproken route.

Activiteiten met een beperkt negatief effect
Aanlandplekken voor wadlopers.
Voor de wadlopers zijn er twee plaatsen waar ze op Ameland aan land kunnen gaan. De aangewezen locaties zijn de Oerderduinen of de Kooiduinen. Vanuit het Oerd worden de wadlopers geacht om langs de stuifdijk westwaarts te lopen. Vanuit de Kooiduinen kunnen de wadlopers de polder in lopen. Deze aanlandlocaties zijn afgesproken met de organiserende partijen van de wadlooptochten. Desondanks komt het regelmatig voor dat de wadlopers aanlanden op de kwelder van Neerlân’s Reid. Ze lopen dan langs de kwelderrand naar het westen en verstoren daar de broedende vogels.

Mitigerende maatregelen
Alle activiteiten kunnen voortgezet worden onder de voorwaarde dat de voorgestelde mitigerende maatregelen uitgevoerd dan wel gehandhaafd blijven.
De mitigerende maatregelen zijn de volgende: bestaande afspraken van aanlandpunten voor wadlopers (beter) handhaven. Deze mitigerende maatregelen zorgen ervoor dat de activiteit vergunningvrij blijft en dat de instandhoudingsdoelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

Gedragsregels
In het Beheerplan Waddenzee zijn gedragsregels voor recreanten opgesteld t.w. de al langer bestaande 'Erecode Wadgebruikers'. Deze mitigerende maatregelen voor o.a. wadlopen zijn ook van toepassing op het beheerplan Ameland.

Meer info: Natura 2000-beheerplan Duinen Ameland 2016-2022