[email protected] 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home 1. Nieuws Wadlopen Nieuws Wadlopen in Beheerplan Duinen Schiermonnikoog 2016-2022

Wadlopen Nieuws 2017

Wadlopen in Beheerplan Duinen Schiermonnikoog 2016-2022

SAMENVATTING opmerkingen over wadlopen
in Natura 2000-beheerplan Duinen Schiermonnikoog 2016-2022 - 432 pg's.


Beoordeling van de huidige activiteiten
In het beheerplan zijn alle vormen van het bestaand gebruik op Schiermonnikoog op een rij gezet. Daarna is getoetst of deze activiteiten negatieve gevolgen kunnen hebben voor de Natura 2000 doelen. De uitkomst is dat er geen activiteiten zijn die een groot knelpunt vormen, mede door de bestaande zonering van het recreatieve gebruik.
Bij een aantal activiteiten zijn er wel (op beperkte schaal) maatregelen nodig die de negatieve gevolgen verminderen. De maatregelen zijn:

 • Wadlopen: vertrek- en aanlandpunten reguleren in overleg met de terreinbeherende organisaties ter voorkoming van verstoring van (broed)vogels

Kansen en knelpunten
Er vindt verstoring van overtijende vogels plaats door allerlei activiteiten zoals wadlopen. Hiervoor zijn gerichte maatregelen gewenst.

Samengevatte ecologische vereisten van de broedvogels op Schiermonnikoog
in relatie tot verstoring door o.a. wadlopers.

 • Bontbekplevier, verstoringsgevoeligheid broedplaatsen:
  Gemiddelde (100-300 m) verstoringsgevoeligheid, maar zeer gevoelig voor verstoring van leefgebied door recreatie door wandelaars, wadlopers en kitesurfers.
 • Strandplevier, verstoringsgevoeligheid broedplaatsen:
  Gemiddelde (100 -300 m) verstoringsgevoeligheid, maar zeer gevoelig voor verstoring van leefgebied door recreatie door wandelaars, wadlopers en kitesurfers. Afzetten van het broedgebied is nodig.
 • Scholekster, verstoringsgevoeligheid broedplaatsen:
  Gevoelig voor verstoring door recreanten zoals wadlopers, kitesurfers en droogvallende schepen.

De staat van instandhouding van verschillende soorten is niet altijd gunstig. De aantallen van enkele soorten zijn stabiel, maar verschillende soorten kennen afnemende trends. Voor een aantal soorten geldt tevens een verbeteropgave. In de volgende tabel zijn soorten met een sterk afnemend aantal of een verbeteropgave vet gedrukt.

Overig recreatief gebruik (activiteit nr. 145)
Het wad ten zuiden van Schiermonnikoog is geliefd bij wadlopers. Er worden speciale wadlooptochten georganiseerd. De wadlopers komen al naar gelang hun route op plekken aan land waar gewone wandelaars niet komen. Dit is alleen toegestaan met een vergunning.

Overzicht uitkomst toetsing huidige activiteiten en bijbehorende mitigerende maatregelen.
Wadlopen (activiteit 145)
Vanaf de vaste wal worden door de diverse wadlooporganisaties wadlooptochten georganiseerd naar Schiermonnikoog. Deze tochten worden gereguleerd middels toestemmingen vanuit de provinciale wadloopverordening m.n. vanuit veiligheidsoverwegingen. De toetsing van het wadlopen vindt plaats in het beheerplan Waddenzee. Desondanks wordt in het beheerplan Schiermonnikoog er toch aandacht aan besteed.

De wadlooptochten vinden in hoofdzaak plaats in de periode mei tot en met september en hebben, zo blijkt uit de praktijk, geen vaste aanlandplek op het eiland. Indien de groepen wadlopers aanlanden in de broedperiode op de kwelder van Schiermonnikoog veroorzaakt dit grote verstoring op de aanwezige broedvogels.

Mitigerende maatregel
De provincie Fryslân verwijst in de Wadloopvergunningen naar de gedragscodes uit de Natura 2000 beheerplannen Schiermonnikoog en Waddenzee. Voor de kwelders van Schiermonnikoog gelden de volgende gedragscodes:

 • In de broedperiode (1 april - 15 juli) worden broedkolonies op de kwelders gemeden en van solitair broedende vogels worden geen nesten verstoord en/of vertrapt of eieren meegenomen
 • In de periode 15 april - 15 juli mag de eilandkwelder op Schiermonnikoog niet worden betreden
 • Verstoring van groepen vogels moet worden voorkomen; dit geldt zowel op de foerageerplaatsen, de slaapplaatsen en de hoogwatervluchtplaatsen
 • Vertrek- en aanlandingslocaties zijn in overeenstemming bepaald met de terreinbeheerder. Over gewenste veranderingen van deze locaties zal overleg plaatsvinden tussen de wadlooporganisaties en terreinbeheerders met als doel beperking van verstoring op natuurwaarden, met name vogels. Deze gedragscodes zijn als mitigerende maatregelen voor het Wadlopen opgenomen in dit beheerplan.
Het aanlandpunt voor het wadlopen moet zoveel mogelijk verplaatst worden naar het westelijke eind van de kwelder, bij het beginpunt van de polder. Dit is een mitigerende maatregel om de verstoring van broedvogels in en op de kwelder te verkleinen.

Samenvatting van de resultaten van de toetsing van de huidige activiteiten op Schiermonnikoog
Groen = geen kans op een significant negatief effect, ook niet als gevolg van cumulatie met andere vormen van gebruik.
Oranje = kans op significant negatief effect, vooral in cumulatie met andere vormen van gebruik.

Kans op significant effect wadlopen = groen beoordeeld
Kans op significant effect na cumulatie wadlopen = oranje beoordeeld.
Mitigerende maatregelen nodig en mogelijk, mitigerende oplossing, zie boven.

Meer info: Natura 2000-beheerplan Duinen Schiermonnikoog 2016-2022